Language: RO
Currency: RON
  • USD
  • EUR
  • RON
Bine ati venit in magazinul nostru! |

Shopping Cart

0 items

Drept Procesual Civil. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivare in profesia de avocat

Code: 978-606-8153-45-2
Descriere

Drept Procesual Civil. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivare in profesia de avocat (Autori: Av. Eduard Dragomir, Av. Roxana Paliţă) - Editia a IV-a, Editura Nomina Lex, Bucuresti, 2014.
 
În elaborarea editiei a IV-a, disponibilă pe piaţă din Iulie 2014, s-au avut în vedere prevederile Noului Cod de procedură civila - Legea nr. 134/2010, republicată în Monitorul Oficial nr. 545 din 3 august 2012, conform art. 80 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare intervenite prin O.U.G. nr. 44/2012, Legea nr. 206/2012, O.U.G. nr. 4/2013 (aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/20137) şi prin Legea nr. 72/2013.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-8153-45-2
Titlul cartii: Drept Procesual Civil. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivare in profesia de avocat
Numele Autorului/lor: Eduard Dragomir, Roxana Palita
Colectia din care face parte: Concursuri. Examene
Formatul cartii: Academic
Print interior: Alb-negru
Coperta: Cartonata
Numar de pagini aproximativ: 652
Data aparitiei: 4 Iulie 2014
Pret de vanzare cu amanuntul recomandat de producator: 130
Pretul nostru: 104
Price: 130.00 Lei
Cantitate:
Send to friend Rate this product Add to wishlist Compare

 

CUPRINS

CAPITOLUL 1. Principiile fundamentale ale procesului civil

§ 1. Accesul liber la justiţie

§ 2. Dreptul la un proces echitabil, în termen optim şi previzibil

§ 3. Principiul legalităţii

§ 4. Principiul egalităţii

§ 5. Principiul disponibilităţii

§ 6. Obligaţiile părţilor în desfăşurarea procesului

§ 7. Obligaţiile terţilor în desfăşurarea procesului

§ 8. Principiul bunei-credinţe

§ 9. Principiul dreptului de apărare

§ 10. Principiul contradictorialităţii

§ 11. Principiul oralităţii

§ 12. Principiul nemijlocirii

§ 13. Principiul publicităţii

§ 14. Limba desfăşurării procesului

§ 15. Principiul continuităţii

§  16. Încercarea de împăcare a părţilor

§  17. Rolul judecătorului în aflarea adevărului

§  18. Respectul cuvenit justiţiei

CAPITOLUL 2. Competenţa. Competenţa materială. Determinarea competenţei după valoarea obiectului. Competenţa teritorială. Delegarea instanţei. Strămutarea. Excepţia de necompetenţă. Conflictele de competenţă. Conexitatea şi litispendenţa. Dispoziţiile speciale privind competenţa

§ 1. Aspecte generale privind competenţa. Reglementare, noţiune şi clasificare

§ 2. Competenţa materială a instanţelor judecătoreşti

2.1. Competenţa materială a judecătoriei

2.2. Competenţa materială a tribunalului

2.3. Competenţa materială a Curţii de Apel

2.4. Competenţa materială a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

2.5. Determinarea competenţei după valoarea obiectul cererii introductive de instanţă

2.5.1. Reguli generale

2.5.2. Cazul mai multor capete principale de cerere

2.5.3. Cererea formulată de mai mulţi reclamanţi

2.5.4. Valoarea cererii în cazuri speciale

2.5.5. Cererea de plată parţială

2.5.6. Cererea privind prestaţii succesive

2.5.7. Cererile în materie imobiliară

2.5.8. Cererile în materie de moştenire

2.5.9. Alte dispoziţii speciale

§ 3. Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti

3.1. Competenţa teritorială de drept comun

3.1.1. Regula generală în materie de competenţă teritorială

3.1.2. Cazul pârâtului cu domiciliul sau sediul necunoscut

3.2. Competenţa teritorială alternativă

3.2.1. Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte

3.2.2. Cererile îndreptate împotriva unei entităţi fără personalitate juridică

3.2.3. Cereri îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public

3.2.4. Pluralitatea de pârâţi

3.2.5. Alte cazuri

3.3. Competenţa teritorială exclusivă

3.3.1. Cererile privitoare la imobile

3.3.2. Cererile privitoare la moştenire

3.3.3. Cererile privitoare la societăţi

3.3.4. Cereri privitoare la insolvenţă sau concordatul preventiv

3.3.5. Cererile împotriva unui consumator

§ 4. Prorogarea competenţei

4.1. Prorogarea legală de competenţă

4.2. Prorogarea judecătorească de competenţă

4.3 Prorogarea convenţională de competenţă

§ 5. Delegarea instanţei

§ 6. Strămutarea

§ 7. Excepţia de necompetenţă

§ 8. Conflictele de competenţă

§ 9. Conexitatea şi litispendenţa

9.1. Conexitatea

9.2. Litispendenţa

§ 10. Dispoziţiile speciale privind competenţa

CAPITOLUL 3. Capacitatea procesuală, calitatea procesuală, formularea unei pretenţii şi interesul - condiţii de exercitare a acţiunii civile

§ 1. Capacitatea procesuală

1.1. Capacitatea procesuală de folosinţă

1.2. Capacitatea procesuală de exerciţiu

§ 2. Calitatea procesuală

§ 3. Formularea unei pretenţii

§ 4. Justificarea unui interes

CAPITOLUL4. Clasificarea acţiunilor civile

§ 1. Noţiunea, caracteristicile şi elementele acţiunii civile

§ 2. Clasificarea cererilor în justiţie

CAPITOLUL 5. Participanţii la procesul civil. Compunerea şi constituirea instanţei. Incompatibilitatea. Coparticiparea procesuală. Intervenţia voluntară şi forţată a terţilor în procesul civil. Reprezentarea judiciară (convenţională) a persoanelor fizice în procesul civil

§ 1. Instanţa

1.1. Rolul şi poziţia instanţei în procesul civil

1.2. Compunerea şi constituirea instanţei

1.3. Incompatibilitatea

§ 2. Părţile

2.1. Coparticiparea procesuală

2.2. Intervenţia voluntară şi forţată a terţilor în procesul civil

2.2.1. Intervenţia voluntară

2.2.1.1. Intervenţia voluntară principală

2.2.1.2. Intervenţia voluntară accesorie

2.2.1.3. Procedura de judecată a cererii de intervenţie voluntară (principală şi accesorie)

A. Reguli comune privind procedura de judecată

B. Judecarea cererii de intervenţie principală

C. Judecarea cererii de intervenţie accesorie

2.2.2. Intervenţia forţată

2.2.2.1. Chemarea în judecată a altor persoane

2.2.2.2. Chemarea în garanţie

2.2.2.3. Arătarea titularului dreptului

2.3. Introducerea forţată în cauză, din oficiu, a altor persoane

2.4. Reprezentarea părţilor în judecată

2.4.1. Formele reprezentării

2.4.2. Reprezentarea convenţională

2.4.2.1. Reprezentarea convenţională a persoanelor fizice în procesul civil

2.4.2.1.1. Reprezentarea persoanelor fizice prin mandatar neavocat

2.4.2.1.2. Reprezentarea prin avocat

2.4.2.1.3. Încetarea mandatului judiciar

CAPITOLUL 6. Forma cererilor. Citarea şi comunicarea actelor de procedură. Nulitatea actelor de procedură

§ 1. Forma cererilor

§ 2. Citarea şi comunicarea actelor de procedură

2.1. Citarea

2.1.1. Dispoziţii şi reguli generale

2.1.2. Cuprinsul citaţiei

2.1.3. Locul citării. Schimbarea locului citării

2.1.4. Termenul pentru înmânarea citaţiei şi a altor acte de procedură. Invocarea şi înlăturarea neregularităţilor privind citarea

2.1.5. Procedura de comunicare

2.1.5.1. Organele competente şi modalităţi de comunicare

2.1.5.1.1. Comunicarea citaţiilor şi actelor de procedură prin agenţii procedurali sau alţi salariaţi ai instanţei sau prin agenţii sau salariaţii altor instanţe

2.1.5.1.2.Comunicarea prin poştă, cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire

2.1.5.1.3. Comunicarea actelor de procedură prin executori judecătoreşti sau prin servicii de curierat rapid

2.1.5.1.4. Comunicarea actelor de procedură prin mijloace tehnice moderne de comunicare

2.1.5.1.5. Comunicarea între avocaţi sau consilieri juridici

2.1.5.1.6.  Comunicarea în instanţă

2.1.5.1.7.  Citarea prin publicitate

2.1.5.2. Situaţii privind comunicarea citaţiei sau altui act de procedură

2.1.5.3. Cuprinsul dovezii de înmânare şi al procesului-verbal. Data îndeplinirii procedurii

2.1.6. Termenul în cunoştinţă

§ 3. Nulitatea actelor de procedură

3.1. Aspecte generale privind noţiunea, clasificarea şi condiţiile de validitate a actelor de procedură

3.2. Nulitatea actelor de procedură

3.2.1. Noţiune şi clasificare

3.2.2. Cazurile de nulitate

3.2.2.1. Nulitatea condiţionată de existenţa unei vătămări

3.2.2.2. Nulitatea necondiţionată de existenţa unei vătămări

3.2.3. Invocarea nulităţii

3.2.3.1. Excepţia nulităţii

3.2.3.2. Efectele nulităţii

CAPITOLUL 7. Termenele procedurale. Noţiune. Clasificare. Mod de calcul. Durata termenelor procedurale. Decăderea. Repunerea în termen

§ 1. Noţiune

§ 2. Clasificare

§ 3. Modul de calcul al termenelor procedurale

§ 4. Durata termenelor procedurale

§ 5. Sancţiunea nerespectării termenului procedural

5.1. Decăderea

5.2. Anularea

§ 6. Repunerea în termen

CAPITOLUL 8. Cererea de chemare în judecată. Cuprins. Timbrare. Regularizarea cererii. Introducerea cererii şi constituirea dosarului. Efectele cererii de chemare în judecată. Modificarea cererii

§ 1. Cererea de chemare în judecată - noţiune, explicaţii generale

§ 2. Cuprinsul cererii de chemare în judecată

§ 3. Timbrarea cererii de chemare în judecată

§ 4. Introducerea cererii de chemare în judecată şi constituirea dosarului

§ 5. Regularizarea cererii

§ 6. Fixarea primului termen de judecată

§ 7. Efectele cererii de chemare în judecată

§ 8. Modificarea cererii de chemare în judecată

CAPITOLUL 9. Întâmpinarea şi cererea reconvenţională

§ 1. Întâmpinarea

§ 2. Cererea reconvenţională

CAPITOLUL 10. Măsurile asigurătorii. Sechestrul asigurător. Poprirea asiguratorie. Sechestrul judiciar

§ 1. Măsurile asigurătorii - prezentare generală

§ 2. Sechestrul asigurător

§ 3. Poprirea asigurătorie

§ 4. Sechestrul judiciar

CAPITOLUL 11. Şedinţa de judecată. Încheierile. Excepţiile procesuale (fără excepţia de neconstituţionalitate). Probele (subiectul, obiectul şi sarcina probei. Reguli comune privind admisibilitatea şi administrarea probelor. Administrarea probelor de către avocaţi. Asigurarea probelor. Proba prin înscrisuri. Proba prin declaraţiile martorilor. Mărturisirea. Expertiza. Prezumţiile). Suspendarea judecăţii. Perimarea. Actele procesuale de dispoziţie ale părţilor (renunţarea, achiesarea, tranzacţia)

§ 1. Şedinţa de judecată

§ 2. Încheierile

§ 3. Excepţiile procesuale

§ 4. Probele

4.1. Noţiunea, subiectul, obiectul şi sarcina probei

4.2. Reguli comune privind propunerea, admisibilitatea, încuviinţarea, administrarea şi aprecierea probelor

4.2.1. Propunerea probelor

4.2.2. Admisibilitatea probelor. Condiţii

4.2.3. Încuviinţarea probelor

4.2.4. Administrarea probelor

4.2.5. Aprecierea probelor

4.3. Administrarea probelor de către avocaţi sau consilieri juridici

4.4. Asigurarea probelor

4.5. Proba prin înscrisuri

4.5.1. Noţiune şi clasificare

4.5.2. Administrarea probei cu înscrisuri

4.5.3. Verificarea înscrisurilor

4.6. Proba prin declaraţiile martorilor

4.6.1. Admisibilitatea probei cu martori

4.6.2. Administrarea probei cu martori

4.7. Mărturisirea

4.7.1. Noţiune şi feluri

4.7.2. Interogatoriul

4.8. Expertiza

4.9. Prezumţiile

§ 5. Suspendarea judecăţii

§ 6. Perimarea

§ 7. Actele procesuale de dispoziţie ale părţilor (renunţarea, achiesarea, tranzacţia)

7.1. Renunţarea

7.1.1. Renunţarea la judecată

7.1.2. Renunţarea la dreptul pretins

7.2. Achiesarea

7.3. Tranzacţia

CAPITOLUL 12. Hotărârea judecătorească. Deliberarea şi pronunţarea. Clasificarea hotărârilor. Termenul de graţie. Cheltuielile de judecată. Efectele hotărârii. Executarea vremelnică. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii

§ 1. Deliberarea şi pronunţarea

§ 2. Clasificarea hotărârilor

§ 3. Termenul de graţie

§ 4. Cheltuielile de judecată

§ 5. Efectele hotărârii judecătoreşti

§ 6. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii

6.1. Îndreptarea hotărârii

6.2. Lămurirea hotărârii

6.3. Completarea hotărârii

§ 7. Executarea provizorie

7.1. Executarea provizorie de drept

7.2. Executarea provizorie judecătorească

7.3. Suspendarea executării provizorii

CAPITOLUL 13. Căile extraordinare de atac de retractare. Contestaţia în anulare. Revizuirea

§ 1. Aspecte generale privind căile de atac

§ 2. Contestaţia în anulare

§ 3. Revizuirea

CAPITOLUL 14. Proceduri speciale. Procedura necontencioasă judiciară. Ordonanţa preşedinţială. Oferta de plată (oferta reală). Procedura împărţelii judiciare (partajul judiciar). Divorţul potrivit Noului Cod civil (art. 373-382) şi Noului Cod de procedură civilă (art. 914-934). Procedura ordonanţei de plată. Procedura cu privire la cererile de valoarea redusă

§ 1. Precizări generale privind procedurile speciale

§ 2. Procedura necontencioasă judiciară

§ 3. Ordonanţa preşedinţială

§ 4. Oferta de plată (oferta reală)

§ 5. Acţiunile posesorii

§ 6. Procedura împărţelii judiciare (partajul judiciar)

§ 7. Divorţul potrivit Noului Cod civil şi Noului Cod de procedură civilă

§ 8. Procedura ordonanţei de plată

§ 9. Procedura cu privire la cererile de valoarea redusă

CAPITOLUL 15. Executarea silită potrivit Noului Cod de procedură civilă. Scopul şi obiectul executării silite. Titlul executoriu. Instanţa de executare. Competenţa executorului judecătoresc. Cererea de executare silită şi încuviinţarea executării silite. Contestaţia la executare

§ 1. Scopul şi obiectul executării silite

§ 2. Titlul executoriu

§ 3. Instanţa de executare

§ 4. Competenţa executorului judecătoresc

§ 5. Cererea de executare silită şi încuviinţarea executării silite

§ 6. Contestaţia la executare

Bibliografie

ISBN: 978-606-8153-45-2
Titlul cartii: Drept Procesual Civil. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivare in profesia de avocat
Numele Autorului/lor: Eduard Dragomir, Roxana Palita
Colectia din care face parte: Concursuri. Examene
Formatul cartii: Academic
Print interior: Alb-negru
Coperta: Cartonata
Numar de pagini aproximativ: 652
Data aparitiei: 4 Iulie 2014
Pret de vanzare cu amanuntul recomandat de producator: 130
Pretul nostru: 104

Promotii

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)
Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

-20%
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
Discount: 6.80 Lei (20.00%)
Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)

New Products

Crescatoria de gaste

Crescatoria de gaste

-20%
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
Discount: 5.80 Lei (20.00%)
Crescatoria de Curcani

Crescatoria de Curcani

Price: 23.00 Lei