Language: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ati venit in magazinul nostru! |

Shopping Cart

0 items

Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil | Autor: Corneliu Birsan

Code: 978-606-522-923-5.
Descriere

EXTRAS:

(...)

În concepţia profesorului Stătescu, ştiinţa dreptului civil are ca obiect, în ultimă analiză, cercetarea raportului juridic civil ca relaţie socială reglementată de norma juridică civilă, privit în elementele sale structurale: subiecte, conţinut, obiect. Conţinutul raportului juridic civil este dat de drepturile subiective şi obligaţiile corelative care aparţin subiecţilor raportului juridic civil. Se ştie că drepturile subiective şi obligaţiile corelative pot fi patrimoniale, adică au un conţinut economic, şi personal- nepatrimoniale, care nu au un asemenea conţinut.

În principiu, drepturile personal-nepatrimoniale privesc subiectele raportului juridic civil şi, de aceea, sunt cercetate legate de acestea, fără a fi însă astfel epuizate. Bunăoară, unele dintre drepturile personal-nepatrimoniale sunt avute în vedere şi în cadrul altor ramuri ale dreptului privat, cum ar fi dreptul familiei sau drepturile de creaţie intelectuală.

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-522-923-5
Titlul cartii: Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil
Numele Autorului/lor: Corneliu Birsan
Colectia din care face parte: Tratate
Coperta: Brosata
Numar de pagini aproximativ: 504
Data aparitiei: 9 Octombrie 2013
Pret de vanzare cu amanuntul recomandat de producator: 79
Pretul nostru: 71.10
Price: 79.00 Lei
Cantitate:
Send to friend Rate this product Add to wishlist Compare

Cuprins

Capitolul I. Patrimoniul. Noţiune. Caractere juridice. Funcţii

Secţiunea 1. Noţiunea de patrimoniu

Secţiunea a 2-a. Caracterele juridice ale patrimoniului

Secţiunea a 3-a. Funcţiile patrimoniului

Capitolul al II-lea. Drepturile reale şi drepturile de creanţă . Categorii intermediare. Clasificarea drepturilor reale

Secţiunea 1. Drepturile reale şi drepturile de creanţă

Secţiunea a 2-a. Categorii juridice intermediare

Secţiunea a 3-a. Clasificarea drepturilor reale

Capitolul al III-lea. Dreptul de proprietate. Definiţie. Caractere juridice. Conţinut. Condiţii generale de exercitare

Secţiunea 1. Definiţia dreptului de proprietate

Secţiunea a 2-a. Con ţinutul juridic al dreptului de proprietate

Secţiunea a 3-a. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate

Capitolul al IV-lea. Dreptul de proprietate privată

Secţiunea 1. No ţiuni generale. Definiţie

Secţiunea a 2-a. Subiectele dreptului de proprietate privată

§1. Persoanele fizice ca subiecte ale dreptului de proprietate privată

§2. Persoanele juridice de drept privat

§3. Statul şi unităţile sale administrativ-teritoriale ca subiecte ale dreptului de proprietate privată

Secţiunea a 3-a. Conţinutul şi limitele dreptului de proprietate privată

§1. Consideraţii generale

§2. Limitele exercitării dreptului de proprietate privată

2.1. Reglementare. Precizări prealabile. Clasificări

2.2. Limitele materiale ale exerciţiului dreptului de proprietate privată

2.3. Limitele juridice ale exerciţiului dreptului de proprietate privată

2.3.1. Consideraţii generale. Clasificări

2.3.2. Limitele legale

2.3.3. Limitele conven ţionale

2.3.4. Limitele judiciare

2.3.5. Alte limite ale exerciţiului dreptului de proprietate privată

Secţiunea a 4-a. Regimul juridic al unor categorii de bunuri proprietate privată

§1. Consideraţii generale

§2. Regimul juridic al realiz ă rii şi al desfiin ţă rii construcţiilor

§3. Dobândirea de locuinţe şi alte spaţii în proprietate privată 

§4. Circulaţia juridică a construcţiilor

§5. Regimul folosinţei terenurilor pentru producţia agricolă şi silvică. Organizarea şi amenajarea teritoriului agricol

§6. Circulaţia juridică a terenurilor

§7. Regimul juridic al bunurilor din patrimoniul naţional cultural

§8. Limitări temporare sau definitive ale folosinţei unor bunuri în situaţii speciale. Rechiziţia unor bunuri

Secţiunea a 5-a. Stingerea dreptului de proprietate privată . Exproprierea pentru cauz ă de utilitate publică

§1. Principii generale

§2. Exproprierea pentru cauz ă de utilitate publică

Secţiunea a 6-a. Abuzul de drept în materia dreptului de proprietate privată

Capitolul al V-lea. Dreptul de proprietate publică

Secţiunea 1. Consideraţii generale. Reglementare

Secţiunea a 2-a. Definiţia dreptului de proprietate publică . Subiectele, conţinutul şi obiectul său

Secţiunea a 3-a. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate publică şi limitele exercitării sale

§1. Caractere juridice

§2. Limitele exercitării dreptului de proprietate publică

Secţiunea a 4-a. Exercitarea dreptului de proprietate publică

§1. Precizări preliminare

§2. Dreptul de administrare

§3. Concesionarea bunurilor proprietate publică

§4. Închirierea bunurilor proprietate publică

§5. Darea în folosinţă cu titlu gratuit a unor bunuri proprietate publică

Secţiunea a 5-a. Încetarea dreptului de proprietate publică

Capitolul al VI-lea. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate

Secţiunea 1. No ţiuni generale. Enumerare

Secţiunea a 2-a. Proprietatea comună pe cote-părţi

§1. Consideraţii generale

§2. Coproprietatea obişnuită

§3. Coproprietatea forţată

Secţiunea a 3-a. Proprietatea comună în devălmăşie

Secţiunea a 4-a. Încetarea proprietăţii comune

Secţiunea a 5-a. Comparaţie între proprietatea comună pe cote-părţi şi proprietatea comună în devălmăşie

Secţiunea a 6-a. Proprietatea periodică

Capitolul al VII-lea. Dezmembrămintele dreptului de proprietate

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Dreptul de superficie

§1. Dreptul de superficie în sistemul anterior intrării în vigoare a noului Cod civil

§2. Dreptul de superficie în noul Cod civil

Secţiunea a 3-a. Dreptul de uzufruct

§1. Definiţie. Caractere juridice. Constituire. Obiect

§2. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar

2.1. Drepturile uzufructuarului

2.2. Drepturile nudului proprietar

2.3. Obligaţiile uzufructuarului

2.4. Obligaţiile nudului proprietar

2.5. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar în unele situaţii speciale

§3. Stingerea uzufructului

Secţiunea a 4-a. Dreptul de uz şi dreptul de abitaţie

Secţiunea a 5-a. Dreptul de servitute

§1. Consideraţii generale

§2. Clasificarea servituţilor

§3. Constituirea servituţilor

§4. Exercitarea servituţilor. Drepturile şi obligaţiile proprietarilor

§5. Stingerea servituţilor

Capitolul al VIII-lea. Apărarea dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale principale

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Acţiunea în revendicare întemeiată pe dreptul de proprietate privată

§1. Definiţie. Caracterizare generală

§2. Categorii ale acţiunii în revendicare

Secţiunea a 3-a. Regimul juridic comun al acţiunii în revendicare

§1. Precizări prealabile

§2. Acţiunea în revendicare imobiliară

§3. Acţiunea în revendicare mobiliară

§4. Efectele acţiunii în revendicare

Secţiunea a 4-a. Alte acţiuni reale de apărare a dreptului de proprietate privată şi a dezmembrămintelor sale

§1. Acţiunea negatorie

§2. Acţiunile confesorii

§3. Acţiunea în grăniţuire

Secţiunea a 5-a. Acţiunea în revendicare a dreptului de proprietate publică şi a drepturilor reale corespunz ătoare proprietăţii publice

§1. Acţiunea în revendicare a dreptului de proprietate publică

§2. Acţiunea în revendicare a drepturilor reale corespunz ătoare dreptului de proprietate publică

Capitolul al IX-l ea. Posesia

Secţiunea 1. No ţiuni generale

Secţiunea a 2-a. Dobândirea şi pierderea posesiei

§1. Dobândirea posesiei

§2. Pierderea posesiei

Secţiunea a 3-a. Viciile posesiei

§1. Consideraţii generale

§2. Discontinuitatea posesiei

§3. Violenţa

§4. Clandestinitatea

§5. Precaritatea

Secţiunea a 4-a. Efectele posesiei

§1. Consideraţii generale

§2. Posesia creează o prezumţie de proprietate  §3. Protejarea posesiei prin acţiunile posesorii

Capitolul al X-lea. Modurile de dobândire a drepturilor reale principale

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Accesiunea ca mod de dobândire a drepturilor reale

§1. Consideraţii generale

§2. Accesiunea imobiliară naturală

§3. Accesiunea imobiliară artificială

3.1. Accesiunea imobiliară artificială în fostul Cod civil

3.2. Accesiunea imobiliară artificială în noul Cod civil

3.2.1. Principii generale

3.2.2. Realizarea de lucrări cu materialele altei persoane

3.2.3. Realizarea de lucrări autonome cu caracter durabil asupra imobilului aparţinând altei persoane

3.2.4. Realizarea de lucrări ad ă ugate cu caracter durabil asupra imobilului aparţinând altei persoane

3.2.5. Înţelesul unor termeni şi dispoziţii legale speciale privitoare la accesiunea imobiliară artificială

§4. Accesiunea mobiliară

Secţiunea a 3-a. Uzucapiunea (prescripţia achizitivă) ca mod de dobândire a drepturilor reale

§1. Consideraţii generale

§2. Uzucapiunea în sistemul fostului Cod civil de la 1864

2.1. Felurile uzucapiunii

2.2. Modul de calcul al termenului uzucapiunii

2.3. Efectele uzucapiunii

2.4. Uzucapiunea în regimul de carte funciară reglementat de Decretul-lege nr. 115/1938

§3. Uzucapiunea în noul Cod civil

3.1. Uzucapiunea imobiliară extratabulară

3.2. Uzucapiunea imobiliarătabulară

3.3. Dispoziţii comune aplicabile uzucapiunii imobiliare extratabulare şi celei tabulare

3.4. Uzucapiunea bunurilor mobile

Secţiunea a 4-a. Dobândirea proprietăţii bunurilor mobile prin posesia de bună -credinţă

§1. Consideraţii generale

§2. Condiţiile dobândirii dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile prin posesia de bună -credinţă

§3. Situaţia dobândirii bunului mobil pierdut ori furat

§4. Probleme comune privitoare la aplicarea art. 937 NCC

Secţiunea a 5-a. Dobândirea proprietăţii fructelor de către posesorul de bună-credinţă

§1. Consideraţii generale

§2. Condiţiile şi justificarea dobândirii fructelor de către posesorul de bună -credinţă . Situaţia posesorului de rea-credinţă

Secţiunea a 6-a. Ocupaţiunea, tradiţiunea şi hotărârea judecătorească

§1. Ocupaţiunea

§2. Tradiţiunea (predarea materială) ca mod de dobândire a drepturilor reale

§3. Hotărârea judecătorească , mod de dobândire a drepturilor reale

Capitolul al XI-lea. Publicit atea dobândirii drepturilor reale imobiliare

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Problema sistemelor de publicitate imobiliară

§1. Sistemul de publicitate imobiliară al transcripţiunilor şi inscripţiunilor

§2. Sistemul de publicitate bazat pe cartea funciară

Secţiunea a 3-a. Publicitatea imobiliară în sistemul Legii nr. 7/1996

Secţiunea a 4-a. Publicitatea imobiliară în sistemul noului Cod civil

§1. Consideraţii generale

§2. Înscrierea drepturilor tabulare

§3. Notarea unor drepturi, fapte şi raporturi juridice în cartea funciară

§4. Rectificarea înscrierilor de carte funciară

Index

ISBN: 978-606-522-923-5
Titlul cartii: Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil
Numele Autorului/lor: Corneliu Birsan
Colectia din care face parte: Tratate
Coperta: Brosata
Numar de pagini aproximativ: 504
Data aparitiei: 9 Octombrie 2013
Pret de vanzare cu amanuntul recomandat de producator: 79
Pretul nostru: 71.10

Promotii

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)
Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

-20%
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
Discount: 6.80 Lei (20.00%)
Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)

New Products

Crescatoria de gaste

Crescatoria de gaste

-20%
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
Discount: 5.80 Lei (20.00%)
Crescatoria de Curcani

Crescatoria de Curcani

Price: 23.00 Lei

Bestsellers

Tratat de Hipologie

Tratat de Hipologie

Price: 80.00 Lei
Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

-20%
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
Discount: 7.80 Lei (20.00%)